چگونه می توانم کمک کنم تا یک غیر ایماندار انجیل را به وضوح درک کند؟

Free Download

All we ask is that you share stories of how God is using The Message of Hope to change lives.

وقتی می خواهیم انجیل را به یک غیر ایماندار معرفی کنیم که چیز کمی در مورد کتاب مقدس ایمان مسیحی می داند و یا اصلاٌ نمی داند، این امکان وجود دارد که نوع نگرش او به دنیا باعث درک اشتباه از اصطلاحات یا مفاهیم بکار رفته شود. به منظور نفوذ به "جهان بینی پرهمهمه" در فرایند ارتباطی انجیل، مهم است که حقایق کتاب مقدسی را که برای درک انجیل ضروری است، توضیح دهیم. اما برای اینکه این حقایق روشن شود، همچنین لازم است آنها را در زمینه تاریخی داستان کلی رستگاری مرتب کنیم که در سراسر کتاب مقدس آشکار می شود.

داستان امید منبعی است که از لحاظ زمانی انعطاف پذیر (قابل انقباض و انبساط) است و می توان داستان بزرگ رستگاری کتاب مقدس را در چندین دقیقه، مثلاً پانزده دقیقه یا در طی بیست ساعت یا بیشتر بیان کرد. داستان امید برای جلسات بشارتی مطالعات کتاب مقدس، بصورت تک به تک یا در گروه های کوچک طراحی شده است، اما طوری است که در تعلیم نقشه رستگاری خدا برای ایمانداران نیز مفید است. و شامل مطالعه ی چهل رویداد از کتاب مقدس (بیست مورد از عهد عتیق و بیست مورد از عهد جدید) و نقشه های کتاب مقدس می باشد.